logo
wagi sklep internetowy
Slowa kluczowe
Kategoria

Legalizowana:Udźwig od:Udźwig do:Twój koszyk
zawiera produktów 0
 
Kontakt

Tanie wagi sklepowe WagiSklep.pl
Wagi Elektroniczne

  ul. Bukowiecka 92, lok. 48, Ip.
  03-893 Warszawa
 

tel. 22 - 21 66 177
kom. 791 987 266
fax: 22 - 39 82 934

Biuro czynne pn.-pt. 9:00-17:00

mail: sklep@wagisklep.pl

Wagi medyczne SECA rabat 15%


Tanie Sklepy Internetowe - gotowe sklepy internetowe i na abonament

WagiSklep.pl Rzetelny Sklep

WagiSklep.pl Rzetelny sprzedawca

 

Lampy O�wietlenie Topstylowe Kredyty
Oprawy
Wagi sklepowe
lampy o�wietlenie �yrandole plafony kinkiety

 

Wagi Warszawa
Artyku�y biurowe

WAGOSUSZARKI,współpraca wagi i suszarki, tanie wagi, AXIS, OHAUS, FAWAG, RADWAG, DIGI, SECA, MENSOR, METTLER TOLEDO

KATEGORIE:
 

 
Wagosuszarki precyzyjne
 
Wagosuszarki profesjonalne
 
Wagosuszarki techniczne

BTS110 110g/10mg, szalka ø90mm tania wagosuszarka, RS232C, PS2MB23PL elektroniczna wagosuszarka 110g/10mg, szalka Ø90mm, kompaktowa obudowa, grzałka podczerwieni, manualna lub automatyczna regulacja czasu suszenia, klawiatura w języku polskim

OPIS DZIAŁANIA WAGOSUSZAREK NA PRZYKŁADZIE WAGOSUSZAREK AXIS SERII ADS

1. Informacje ogólne
Wagosuszarki serii ADS służą do szybkiego i precyzyjnego wyznaczania
wilgotności próbki materiału. Składa się z dwóch współpracujących z sobą
urządzeń: wagi oraz suszarki.
Zadaniem wagi jest pomiar aktualnej wartości masy próbki materiału znajdującej
się na szalce. Suszarka odczytuje wyniki pomiarów wagi, realizuje proces suszenia
próbki oraz wylicza i wyświetla wyniki końcowe.
W zależności od wielkości ważonych próbek wybierany jest odpowiedni typ
wagosuszarki.
2. Ogólny opis metody termograwimetrycznej
Dodatek umożliwia zapoznanie się nabywców wagosuszarek z praktycznymi
aspektami analizy wilgoci przy zastosowaniu metody suszenia za pomocą promieni
podczerwonych. Opis bazuje na doświadczeniach własnych poprzedzających
wyprodukowanie wagosuszarek oraz sugestiach klientów.
2.1. Określenia
Termograwimetria - pojęcie pochodzi z łaciny: thermo – oznacza ciepło, gravi –
waga, metry – metoda.
Termograwimetria jest procesem określania ubytku masy substancji w wyniku
ogrzewania. Próbka jest ważona przed i po nagrzewaniu, a wynikłą różnicę mas się
przelicza.
Zawartość wilgoci w materiałach
W analizie termograwimetrycznej zawartość wilgoci w materiałach obejmuje
wszystkie składniki próbki, które odparowują, gdy próbka jest ogrzewana,
powodując utratę masy.
Pomiar zawartości wilgoci w materiałach nie jest więc równoważny z pomiarem
zawartości wody. Oprócz wody uwzględniane są również wszystkie pozostałe
substancje lotne jak: tłuszcze, alkohol, aromaty, rozpuszczalniki organiczne oraz
inne substancje powstałe w wyniku rozkładu cieplnego.
W termograwimetrii nie wyróżnia się wody od innych składników lotnych.

2.2. Metody określania zawartości wilgoci w materiałach.
Zawartość wilgoci jest istotnym czynnikiem jakościowym w materiałach i ma duże
znaczenie techniczne i ekonomiczne.
Jest wiele metod określania wilgotności materiałów. Dwie najważniejsze to:
bezwzględne i dedukcyjne wyznaczanie wilgotności.
W przypadku metod bezwzględnych, wilgotność jest określana wprost, jako np.:
ubytek masy w trakcie suszenia.
W przypadku metod dedukcyjnych, wilgotność jest określana w sposób pośredni.
Mierzy się wielkość fizyczną związaną z wilgotnością np.: absorpcja fal
elektromagnetycznych, konduktancja elektryczna, prędkość fali akustycznej.
Niektóre metody dedukcyjne w przeciwieństwie do metody termograwimetrycznej
pozwalają na oddzielne określenie zawartości wody.
2.3. Metoda suszenie promieniami podczerwonymi
Zastosowanie promieni podczerwonych pozwala na wielokrotne skrócenie czasu
suszenia w porównaniu z tradycyjna metodą suszenia w piecu ze względu na
wnikanie promieniowania do głębszych warstw materiału.
2.3.1. Charakterystyka promieni podczerwonych
Promienie podczerwone stanowią część widma elektromagnetycznego: 0,75m -
1000 μm.
Podlegają prawom optyki, można więc je skupić za pomocą zwierciadła wklęsłego
lub reflektora koncentrującego.
Wagosuszarki serii ADS wykorzystują jako źródło promieniowania 2 żarniki
halogenowe o mocy 200W, l=118mm.
2.3.2. Opis działania promieni podczerwonych
Próbka jest suszona poprzez absorpcję promieni podczerwonych, czemu
towarzyszy podniesienie temperatury próbki i odparowanie substancji lotnych.
Promienie podczerwone przenikają wierzchnie warstwy próbki, głębokość ich
wnikania zależy od podatności próbki. Próbki różnych materiałów znacznie różnią
się podatnością. Część promieni odbija się od powierzchni próbki. W warstwach,
do których docierają promienie odbywa się absorpcja energii promieni i zamiana
ich na ciepło. Wydzielające się ciepło rozchodzi się wewnątrz próbki, a
skuteczność jego rozprzestrzeniania się zależy od przewodności cieplnej próbki.
Im lepsza przewodność cieplna tym szybciej przebiega proces ogrzewania i
ulatniania się substancji lotnych próbki. Podczas tego procesu zmieniają się
parametry próbki, jej przewodność cieplna maleje i zachodzi niebezpieczeństwo
spalenia próbki. Niektóre cechy próbki dają się ocenić na podstawie ich wyglądu,
próbki o gładkiej powierzchni i jasnej barwie na ogół lepiej odbijają
promieniowanie. Należy to uwzględnić przy ustawieniu parametrów ogrzewania
wagosuszarki.
3. Obszary zastosowań
Wagosuszarki serii ADS są przeznaczone do pracy w: przemyśle spożywczym,
przemyśle materiałów budowlanych, chemii, biotechnologii, przemyśle drzewnopapierniczym,
farmaceutycznym, ochronie środowiska. Główny obszar zastosowań
to kontrola jakości.
4. Suszenie
4.1. Pobieranie próbki
Próbka musi być reprezentatywna, zatem sposób pobrania i przygotowania próbki
jest niezwykle istotny i ma wpływ na powtarzalność pomiarów. Najczęściej
produkt poddaje się ujednorodnieniu poprzez mieszanie. Pobiera się również kilka
próbek z różnych, określonych miejsc i liczy się wartość średnią z uzyskanych
wyników. Innym sposobem jest pobranie kilku próbek z różnych miejsc,
wymieszanie ich i pobranie jednej próbki z tych zmieszanych próbek.
Wybór metody zależy od celu prowadzonych badań. Dla celów jakościowych
trzeba zwykle analizować wiele reprezentatywnych próbek. Dla celów kontroli
produkcji wystarczy zapewnić powtarzalność przy pobraniu próbek, co pozwala
zbadać tendencję.
W trakcie przygotowywania próbki należy zwrócić uwagę, aby próbka nie pobrała
wilgoci z zewnątrz na skutek samego procesu pobierania i przygotowywania.
Należy więc przede wszystkim skrócić czas operacji.
Jeśli zachodzi potrzeba przeanalizowania większej ilości próbek w jednym czasie,
należy je hermetycznie zamknąć w plastikowych torebkach lub innych
izolowanych pojemnikach. Należy przy tym zwracać uwagę, aby nie nastąpiła
utrata wilgoci wewnątrz opakowania (wewnątrz opakowania nie powinno być zbyt
dużo powietrza, wilgoć kondensującą na ściankach należy powtórnie zmieszać z
materiałem próbki).
4.2. Przygotowywanie próbki
Narzędzia i instrumenty użyte do przygotowania próbki mogą mieć wpływ na
dokładność pomiaru. W szczególności nie należy stosować narzędzi, które
powodują przekazywanie ciepła do próbki. Ciepło powoduje, że próbka straci
wilgoć, zanim zostanie przebadana.
Stosowane są tu specjalne młynki lub tłuczki.
W przypadku płynów zawierających ciała stałe stosuje się szklane mieszadło,
łyżeczkę lub mieszadło magnetyczne.
4.3. Szalki jednorazowe do próbek
W celu przeprowadzenia pomiaru wilgotności próbkę należy umieścić na szalce
jednorazowego użytku, którą następnie wkłada się do komory wagosuszarki.
Jednokrotne użycie szalki powoduje, że pozostające na szalce ślady poprzednich
próbek nie spowodują zafałszowania wyniku pomiaru.
Przy zakupie wagosuszarki producent dołącza 10szt. szalek jednorazowych. Szalki
w dowolnej ilości mogą być dostarczone przez sprzedawcę wagosuszarki.
4.4. Sposób umieszczania próbki na szalce jednorazowej
Próbka musi być nakładana na szalkę cienką równomierną warstwą, dzięki czemu
podczas suszenia ciepło rozchodzi się równomiernie w całej próbce. Pozwala to
skutecznie osuszyć całą próbkę w możliwie najkrótszym czasie, nie pozostawiając
obszarów niedosuszonych.
Dobrze: Źle:
W miejscach, gdzie warstwa materiału jest grubsza, wierzchnie warstwy próbki
ogrzeją się zbyt mocno, a wewnętrzne – zbyt słabo. Może to prowadzić do spalenia
próbki lub uformowania się skorupy, co dodatkowo utrudni wysuszenie spodniej
warstwy i spowoduje błąd pomiaru.
Próbka powinna być nanoszona w równomiernych warstwach 2÷5mm, co
odpowiada masie 5÷15 g, w zależności od rodzaju badanej próbki.
5. Porady praktyczne
Próbkę należy nakładać na spodek pomiarowy możliwie szybko tak, aby nie
utraciła wilgoci.
Temperatura w komorze wagosuszarki jest zdecydowanie wyższa niż na zewnątrz,
próbka może częściowo odparować, zanim pomiar się zacznie, co oczywiście
spowoduje błędny wynik pomiaru.
Jeśli chcesz pracować z tą samą ilością próbki przy każdej analizie, używaj tych
samych instrumentów do nakładania próbki, pozwoli to odmierzyć wielkość
próbki w powtarzalny sposób.
Przed nałożeniem próbki wytaruj szalkę jednorazową i wyjmij ją z wagosuszarki.
Zaraz po nałożeniu próbki na szalkę, włóż ją do wagosuszarki, zamknij komorę i
naciśnij klawisz START.
Upewnij się, że na spodzie szalki nie wnosisz zanieczyszczeń powiększających
masę próbki.
5.1. Filtr z włókna szklanego
W przypadku suszenia próbek ciekłych, past lub substancji, które mogą się
roztopić albo uwolnić płyn, korzystne jest stosowanie filtrów z włókna szklanego.
Filtry zapewniają równomierny rozkład cieczy na szalce.
W przypadku ciał stałych filtry zapobiegają spaleniu się próbki.
5.2. Przeprowadzanie wstępnego pomiaru
Aby wstępnie ocenić optymalne parametry suszenia dla nieznanej próbki, należy
dokonać wstępnego pomiaru z następującymi parametrami:
Czas suszenia: 2min. 30s.
Temperatura :
substancje organiczne : 80 - 100 0C
substancje nieorganiczne : 140 - 160 0C
Odczytując wskazania wagi można obserwować proces suszenia, aby potem
odpowiednio go skorygować. Aby usprawnić pracę można skorzystać z programu
komputerowego sporządzającego wykres suszenia (na zamówienie).
5.3. Usuwanie problemów
Próbka się spala
o zredukuj temperaturę
o zastosuj filtr z włókna szklanego na wierzchu próbki
o zredukuj ilość próbki i rozprowadź ją bardziej równomiernie
Suszenie trwa zbyt długo
o zwiększ temperaturę
o zredukuj ilość próbki
Próbka traci wagę zanim zostanie zmierzona
o Wyjmij szalkę jednorazową i nałóż próbkę poza komorą wagosuszarki
Próbka jest cieczą lub pastą
o Użyj filtr z włókna szklanego
Próbka ma zbyt mała zawartość lotnych substancji
o Zwiększ ilość próbki
6. Dane techniczne
Typ ADS50 ADS100 ADS200
Maksymalna masa próbki 50g 100g 200g
Minimalna masa próbki 0,02g 0,02g 0,02g
Działka odczytowa wagi (d) 1mg 1mg 1mg
Działka legalizacyjna wagi (e) 0,01g 0,01g 0,01g
Zakres tarowania wagi -50g -100g -200g
Klasa dokładności wagi II
Temp. pracy +18 ÷ 33°C
Błąd bezwzględny oznaczania wilgotności <0,01%
Ilość trybów pracy 7
Zakres ustawiania temperatury suszenia 50 ÷ 160°C
Czas próbkowania 1 ÷ 2min.59s
Maksymalny czas suszenia 9h 59min
Moc promiennika ciepła (halogenowego l=118mm) 2 x 200W
Czas nagrzewania komory suszenia do 100°C ok. 1min.
Gotowość wagi do pracy z pełną dokładnością po 30min. od włączenia zasilania
Wymiar szalki φ75mm
Wymiary komory suszenia 120x84x35mm
Zasilanie wagi 12V, 500mA
Masa 8kg
Gabaryty 235x245x260mm
Zasilanie suszarki 230V 50Hz
INSTRUKCJA OBSŁUGI
7. Klawisze i wskaźniki
KLAWISZE SUSZARKI:
klawisz F - klawisz funkcyjny,
klawisz → - zmiana pozycji ustawiania (PRZESUŃ),
klawisz ↑ - zmiana wartości ustawianej (USTAW),
klawisz ↵ - zatwierdzenie ustawionej wartości (ENTER),
klawisz C - rezygnacja z wykonywanej operacji (CLEAR)
klawisz - rozpoczęcie procedury suszenia (START)
klawisz - wydruk raportu (PRINT)
KLAWISZE I WSKAŹNIKI WAGI:
klawisz - wyłącznik wagi (standby),
klawisz F - klawisz funkcyjny,
klawisz C - kalibracja,
klawisz P - nie działa (na wyświetlaczu pojawia wagi się PPPP),
klawisz T/ON - tarowanie (wpisywanie masy opakowania odejmowanej
od masy ważonej) /włącznik,
wskaźnik - sygnalizuje ustabilizowanie się wyniku ważenia,
wskaźnik AUT - włączona funkcja autozerowania,
wskaźnik OFF - sygnalizuje wyłączenie wagi klawiszem OFF (standby),
wskaźnik MODE - wskaźnik włączenia funkcji specjalnej,
wskaźnik słupkowy - wskaźnik obciążenia wagi (0-100%).
wskaźnik ZERO - wskaźnik wyzerowania
wskaźnik - sygnalizuje ustabilizowanie się wyniku ważenia.
wskaźnik NET - wskaźnik masy netto
(sygnalizuje użycie klawisza tarowania),
F C
NET MODE F
P
C T/ON
g
AUT
OFF CAL
0
50
100
8. Zasady bezpieczeństwa
Niezbędne jest uważne zapoznanie się
z przedstawionymi niżej zasadami
bezpieczeństwa pracy z wagą, przestrzeganie
których jest warunkiem uniknięcia porażenia
prądem oraz uszkodzenia wagi lub podłączonych
do niej urządzeń.
• Naprawy i niezbędne regulacje wagi mogą być wykonywane jedynie
przez wykwalifikowany personel.
• Aby uniknąć zagrożenia pożarem należy stosować jedynie właściwy
typ zasilacza (zasilacz jest dostarczany wraz z wagą), a napięcie
zasilające musi być zgodne z danymi technicznymi.
• Nie należy używać wagi przy zdjętej części obudowy.
• Nie używać wagi w atmosferze grożącej wybuchem.
• Nie używać wagi w miejscach o dużej wilgotności.
• W przypadku podejrzenia uszkodzenia wagi należy ją wyłączyć i nie
używać do momentu sprawdzenia w wyspecjalizowanym serwisie.
9. Przygotowanie wagosuszarki do pracy
OSTRZEŻENIE
1. Wyjąć z opakowania wagosuszarkę oraz (zapakowane osobno) blaszaną osłonę
szalki, szalki jednorazowe i podpórkę szalki.
2. Umieścić wagę na stabilnym podłożu w miejscu nienarażonym na drgania
mechaniczne i ruchy powietrza.
3. Ustawić poziom wagi za pomocą tylnych nóżek w ten sposób, aby pęcherzyk
powietrza w poziomnicy znajdującej się z tyłu wagi zajął środkowe położenie.
4. Otworzyć komorę suszarki unosząc ją za pomocą bocznych uchwytów. Nałożyć
blaszaną osłonę szalki na trzy tulejki dystansowe. Nasunąć trójramienną
podpórkę szalki na trzpień wagi i nałożyć szalkę. Zamknąć komorę suszarki.
5. Włączyć sznur sieciowy wagosuszarki do sieci.
6. Włączyć zasilanie wagosuszarki za pomocą przełącznika sieciowego
znajdującego się z tyłu suszarki. Szalka wagi nie powinna być obciążona.
Spowoduje to wykonanie autotestów i po ustabilizowaniu się wskazań wagi
wyświetlenie wskazania zerowego. Suszarka rozpoczyna grzanie wstępne, co
sygnalizowane jest komunikatem na wyświetlaczu suszarki. Po zakończeniu
grzania wstępnego pojawi się komunikat o gotowości do pracy, a następnie
wyświetlane są dane dotyczące stanu pracy.
7. Waga nie może być stosowana do ważenia materiałów ferromagnetycznych
z uwagi na pogorszenie dokładności ważenia.
10. Zasady eksploatacji wagi
1. Badaną próbkę należy umieszczać na całej powierzchni szalki równomierną
warstwą tak, aby nie stykała się z czujnikiem temperatury znajdującym się nad
szalką.
2. Waga umożliwia tarowanie w całym zakresie pomiarowym. Dokonuje się tego
przez naciśnięcie klawisza T/ON. Wpisanie tary nie powoduje poszerzenia
zakresu pomiarowego, a jedynie odejmowanie tary od masy znajdującej się na
szalce wagi. W celu ułatwienia kontroli masy na szalce i uniknięcia
przekroczenia zakresu waga posiada wskaźnik obciążenia wyskalowany
0÷100%.
3. Mechanizm wagi jest urządzeniem precyzyjnym wrażliwym na uderzenia
i wstrząsy mechaniczne.
Obudowa komory suszarki nagrzewa się do temperatury 40oC,
przy czym perforowana część górnej ściany komory osiąga
temperaturę powyżej 60oC.
Dotknięcie jej w trakcie pracy jest niedopuszczalne, gdyż może
spowodować oparzenie.
4. Pełną dokładność waga osiąga po 30 min. od chwili włączenia do sieci,
niezależnie od użycia wyłącznika . Do tego czasu ważenie jest możliwe, ale
błąd pomiaru może być większy od dopuszczalnego.
11. Opis działania wagosuszarki
11.1. Ustawienia wstępne parametrów pracy suszarki
Przed rozpoczęciem pomiaru należy ustawić następujące parametry:
1. tryb pracy suszarki
2. temperaturę suszenia
3. czas rzeczywisty (aktualną datę i godzinę)
4. czas suszenia
5. czas próbkowania
6. parametry portu szeregowego RS232C
7. podświetlanie wskazań
8. statystyka (druk wyników cząstkowych – automatycznie po ustawionym czasie
próbkowania)
Kolejność czynności:
1. Wielokrotnie naciskać klawisz F w celu wyświetlenia ustawianego parametru
i potwierdzić wybór za pomocą klawisza ↵ (ENTER).
2. Za pomocą klawiszy → (PRZESUŃ) i ↑ (USTAW) ustawić właściwe wartości
parametrów.
3. Po ustawieniu parametru program przechodzi do następnej funkcji.
11.2. Tryby pracy suszarki
Tryb 1 – wilgotność określona w stosunku do masy początkowej
Na bieżąco wyliczana jest i wyświetlana wartość wilgotności natomiast
zakończenie pomiaru następuje w chwili, gdy trzy kolejne próbki masy są
niezmienne. w[%]=(masa odparowanej wody/masa początkowa)*100%
Tryb 2 – procentowa zawartość masy suchej w próbce
Na bieżąco wyliczana jest i wyświetlana zawartość masy suchej natomiast
zakończenie pomiaru następuje w chwili, gdy trzy kolejne próbki masy są
niezmienne.
Na czas transportu należy zdjąć szalkę, podpórkę szalki i blaszaną osłonę
szalki umieszczając je w osobnym opakowaniu.
Nie należy przeciążać wagi powyżej 20% obciążenia maksymalnego (Max).
Niedopuszczalne jest naciskanie szalki ręką.
w[%]=(masa aktualna próbki/masa początkowa)*100%
Tryb 3 – wilgotność określona w stosunku do masy suchej
Na bieżąco wyliczana jest i wyświetlana wartość wilgotności natomiast
zakończenie pomiaru następuje w chwili, gdy trzy kolejne próbki masy są
niezmienne.
w[%]=(masa odparowanej wody/masa aktualna)*100%
Tryb 4 – wilgotność określona w stosunku do masy początkowej
Na bieżąco wyliczana jest i wyświetlana wartość wilgotności natomiast
zakończenie pomiaru następuje w chwili, gdy trzy kolejne próbki masy są
niezmienne lub minie zaprogramowany czas.
w[%]=(masa odparowanej wody/masa początkowa)*100%
Tryb 5 – procentowa zawartość masy suchej w próbce
Na bieżąco wyliczana jest i wyświetlana zawartość masy suchej natomiast
zakończenie pomiaru następuje w chwili, gdy trzy kolejne próbki masy są
niezmienne lub minie zaprogramowany czas.
w[%]=(masa aktualna próbki/masa początkowa)*100%
Tryb 6 – wilgotność określona w stosunku do masy suchej
Na bieżąco wyliczana jest i wyświetlana wartość wilgotności natomiast
zakończenie pomiaru następuje w chwili, gdy trzy kolejne próbki masy są
niezmienne lub minie zaprogramowany czas
w[%]=(masa odparowanej wody/masa aktualna)*100%
Tryb 7 – wilgotność określona w stosunku do masy początkowej
Na bieżąco wyliczana jest i wyświetlana wartość wilgotności natomiast
zakończenie pomiaru następuje w chwili gdy, minie zaprogramowany czas
w[%]=(masa odparowanej wody/masa początkowa)*100%
11.3. Pomiar wilgotności
1. Wytarować wagę naciskając klawisz T/ON wagi.
2. Otworzyć komorę suszarki posługując się dwoma uchwytami po bokach
pokrywy.
3. Nałożyć próbkę na szalkę.
4. Zamknąć pokrywę.
5. Nacisnąć klawisz . Pokażą się ustawienia (status). Powtórne wciśnięcie
klawisza powoduje rozpoczęcie suszenia.
Podczas normalnej pracy na wyświetlaczu suszarki wyświetlane są:
- tryb pracy
- czas pracy (suszenia)
- wilgotność (wyliczona wg ostatniej próbki)
- bieżąca temperatura próbki
6. Po wyświetleniu komunikatu KONIEC (w kolumnie Czas pracy) odczytać
wynik (Wilgotność).
Uwaga:
Wszystkie nastawy wprowadzone wcześniej są zapamiętane w EEPROM-ie do
następnej zmiany.
Wynik poprzedniego suszenia jest zapamiętany do chwili naciśnięcia klawisza
CLEAR lub otwarcia komory suszenia, po czym następuje automatyczne
kasowanie poprzedniego wyniku i przygotowanie wagosuszarki do następnego
pomiaru.
12. Sprawdzenie i kalibracja wagi
Przed rozpoczęciem pomiarów należy sprawdzić dokładność ważenia nakładając
odważnik kalibracyjny F2 (OIML) o masie równej zakresowi pomiarowemu wagi.
W razie stwierdzenia niedokładności należy dokonać kalibracji wagi. W tym celu
należy przestawić przełącznik Pr, włączyć funkcję kalibracji i nałożyć na szalkę
odważnik kalibracyjny (patrz Funkcja kalibracji czułości).
13. Połączenie wagosuszarki z komputerem lub drukarką
Suszarka może wysyłać dane do komputera lub drukarki przez złącze RS232C.
Podczas pomiaru wilgotności w zadanych odstępach czasu (czas próbkowania)
odbywa się czytanie masy z wagi przez suszarkę.
Przy włączonej statystyce po każdym odczycie masy w trakcie trwania suszenia
następuje wyliczenie wilgotności i jako wynik cząstkowy wysłany jest na wyjście
RS232 suszarki w celu tworzenia charakterystyki suszenia w komputerze lub
drukarce.
Po zakończeniu procedury suszenia wynik pomiaru jest zapamiętany i może być
wydrukowany po przyciśnięciu klawisza w postaci raportu suszenia.
Raport ten będzie zawierał następujące parametry:
- datę, godzine i kolejny numer
- tryb pracy
- czas próbkowania
- czas suszenia
- temperatura suszenia
- masa początkowa
- masa końcowa
- wilgotność
Istnieje możliwość ustawienia parametrów transmisji portu szeregowego RS232C
(opis postępowania – patrz punkt 11.1 niniejszej instrukcji). Ustawienia fabryczne
to: 8bit, 1stop, no parity, 4800boud.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
14. Wykorzystanie wagosuszarki jako wagi
W czasie, gdy nie wykonuje się suszenia można wykorzystywać wagosuszarkę jak
standardową wagę.
Poza funkcja zwykłego ważenia waga może również posiadać zestaw funkcji
specjalnych.
W opisie "Fn" - n oznacza kolejny numer funkcji zależny od ilości funkcji
zainstalowanych przez producenta.
14.1. Funkcja liczenia sztuk (Fn-LIC)
Funkcja ta pozwala na policzenie jednakowych detali, np. nakrętek lub
tranzystorów znajdujących się w ważonej porcji.
Pomiar odbywa się w dwóch fazach:
- faza pierwsza - wyliczenie masy pojedynczego detalu na podstawie próbki
określonej ilości sztuk,
- faza druga - policzenie detali w porcji ważonej.
Zaleca się, żeby masa jednego detalu była większa od działki odczytowej wagi
oraz masa próbki używanej w pierwszej fazie była większa od 100 działek
odczytowych wagi.
Kolejność czynności:
1. Wytarować wagę klawiszem "T".
2. Nałożyć na szalkę próbkę liczącą 5, 10, 20, 50, 100, 200 lub 500 detali ( należy
zwrócić uwagę, aby łączne obciążenie nie było mniejsze niż 100 działek
odczytowych ).
3. Nacisnąć klawisz "F" w celu wywołania menu funkcji. Podczas wyświetlania
"Fn-LIC" nacisnąć klawisz "T".
4. Na wyświetlaczu pojawią się kolejno napisy "Fn-0" i "Fn-1". Nacisnąć klawisz
"T" w czasie, gdy wyświetlacz pokazuje "Fn-1".
5. W momencie, gdy obok napisu "Fn" pojawi się liczba oznaczająca ilość detali
na szalce ( - -, 5, 10, 20, 50, 100, 200 lub 500), nacisnąć klawisz "T".
6. Waga wskazuje ilość detali na szalce, co sygnalizuje znak "pcs" po prawej
stronie wyświetlacza.
7. Zdjąć próbkę, wytarować wagę klawiszem "T" i nałożyć na szalkę porcję
detali. Wskazanie wagi należy odczytywać jako liczbę sztuk.
8. W celu zakończenia pracy z funkcją nacisnąć klawisz "F", a następnie,
używając klawisza "T", wybrać "Fn-LIC" i "Fn-0".
Uwagi:
Komunikat "Err-3" oznacza, że na szalkę nie nałożono próbki. Ten sam komunikat pojawi się,
gdy masa pojedynczego detalu jest mniejsza od jednej działki odczytowej (można przystąpić do
liczenia sztuk zdając sobie sprawę, że powiększa się błędy).
Wybranie "- -" w pkt. 5 powoduje przywołanie wartości wpisanej poprzednio.
W czasie liczenia sztuk klawisz "T" pełni swą normalną funkcję.
Po zmianie rodzaju detali należy powtórzyć czynności od pkt.1.
14.2. Funkcja automatycznego podtrzymywania zerowych wskazań (AUt)
Włączenie funkcji powoduje automatyczne podtrzymywanie zerowych wskazań
wagi w czasie, gdy szalka nie jest obciążona lub wskazanie zerowe uzyskano
w wyniku naciśnięcia klawisza „T".
Kolejność czynności:
1. Nacisnąć klawisz "F".
2. W momencie, gdy wyświetlacz pokazuje napis "Fn-AUT" nacisnąć klawisz "T".
3. Na wyświetlaczu pojawią się kolejno napisy "Fn-0" i "Fn-1".
4. Nacisnąć klawisz "T" w czasie, gdy wyświetlacz pokazuje "Fn-1".
5. W celu wyłączenia funkcji należy wykonać pkt.1-3 wybierając w pkt. 3 "Fn-0".
14.3. Funkcja kalibracji czułości (Fn-CAL)
Funkcja ta służy do samodzielnego ustawiania czułości wagi przez użytkownika
przy użyciu odważnika kalibracyjnego F2 (OIML) o masie równej 200g (ADS200)
lub 100g (ADS100). Czynność kalibracji musi być wykonana starannie ze względu
na możliwość dokonania wadliwego wpisu do pamięci wagi i wadliwe jej
działanie.
Kolejność czynności:
1. Włączyć wagę na min. 30min.
2. Przygotować odważnik kalibracyjny o masie równej zakresowi pomiarowemu
wagi do szybkiego nałożenia na szalkę.
3. Przełącznik znajdujący się w otworze z tyłu wagi ustawić w położenie
sygnalizowane komunikatem "Pr-on".
4. Trzymając w pogotowiu odważnik kalibracyjny wcisnąć klawisz "C" wagi i
podczas wyświetlania znaku "C" nałożyć na szalkę odważnik kalibracyjny.
Znak "C" pojawi się na wyświetlaczu po zakończeniu automatycznego
zerowania wagi i wyświetleniu wskazania zerowego.
5. Zaczekać do chwili dokonania wyliczeń, wyświetlenia wyniku i komunikatu
„Pr-on” połączonego z sygnałem dźwiękowym.
6. Przestawić przełącznik znajdujący się z lewej strony wagi w położenie
początkowe.
7. Sprawdzić, czy waga waży poprawnie.
Uwagi:
W przypadku, gdy w pkt. 4 pojawi się komunikat "CAL-OFF", należy zmienić ustawienie
przełącznika Pr znajdującego się lewej strony (lub z tyłu) wagi.
W przypadku, gdy podczas kalibracji popełniono omyłkę, gdy masa odważnika wzorcowego jest
za mała lub za duża, wskazania wagi będą błędne i należy powtórzyć operację począwszy od pkt.
4 używając właściwego odważnika.
15. Konserwacja i usuwanie drobnych uszkodzeń
1. Wagosuszarkę należy utrzymywać w czystości.
2. Należy uważać, aby w trakcie użytkowania między szalkę a obudowę nie
dostały się zanieczyszczenia. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń należy
zdjąć szalkę (unosząc ją w górę). Usunąć zanieczyszczenia, a następnie założyć
szalkę.
3. W przypadku nieprawidłowej pracy spowodowanej krótkotrwałym zanikiem
napięcia w sieci należy wagę wyłączyć wyjmując z gniazdka wtyk sznura
sieciowego, a następnie po upływie kilku sekund ponownie ją włączyć.
4. Zabrania się wszelkich napraw przez osoby nieupoważnione.
5. W celu dokonania naprawy wagi, należy się zwrócić do najbliższego punktu
serwisowego. Listę punktów serwisowych umieszczono w gwarancji.
Deklaracja zgodności
AXIS Spółka z o.o. 80-125 Gdańsk, ul.Kartuska 375B
z całą odpowiedzialnością deklarujemy, że wagosuszarki:
ADS50, ADS100 i ADS200
oznakowane znakiem CE są zgodne z:
1. Normą PN-EN 61010-1:2004 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące
elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych
zharmonizowaną z dyrektywą 73/23/EWG (niskonapięciową),
2. Normą PN-EN 55022:2000 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) –
Urządzenia informatyczne – Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych –
Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru i PN-IEC 61000-4-3 Kompatybilność
elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-3: Metody badań i pomiarów - Badanie
odporności na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej
zharmonizowanymi z dyrektywą 89/336/EWG (dotyczącą kompatybilności
elektromagnetycznej).
Informacje dodatkowe:
Badania na zgodność z dyrektywami 73/23/EWG i 89/336/EWG zostały wykonane
w Laboratorium Badawczym Oddziału Instytutu Elektrotechniki w Gdańsku,
akredytowanym przez PCA.
Gdańsk, 7.02.2005 r.
Z upoważnienia Dyrektora AXIS Sp. z o.o.:
Szef Produkcji mgr inż. Jan Kończak
Dodatek - Przykładowe parametry suszenia substancji 1
Lp. Produkt Waga
początkowa (g)
Temperatura
(0C)
Przygotowanie próbki Czas analizy (min)
1. uszczelniacz akrylowy 3 wymieszaj próbkę 9
2. granulat akrylowy 10-15 80 12
3. estr akrylowy 1.5 zamieszaj próbkę 19
4. węgiel aktywny 10 80 9.8
5. węgiel aktywny 7.6 80 4.1
6. śmietanka 1.5 10.9
7. śmietanka 2 10.8
8. ziarna bawełny 3-4 110 miel próbkę przez 1 min 6.3
9. ser 2 160 13.3
10. fasola 4.5 150 miel próbkę 9.7
11. sos do pieczenia 2 6.1
12. masło 1.7 140 podrzyj folię, wyzeruj 4.3
13. acetan celulozy 5.5-6 50 1.3
14. papier fotograficzny 2 150 porwij na duże kawałki,
1 cm2
6.4
15. membrana do dializy 0.5 80 pokrój cienko 2.2
16. membrana do dializy 0.5-0.7 80 pokrój cienko 2
17. uszczelniacz 3 160 7
18. rozpuszczalnik do klei 1.5 140 9.5
19. dolomit 10-12 160 6.1
20. tusz 1.5 120 10
21. groch 3.5 135 miel przez około 30 sec 7.9
22. orzeszki ziemne 2.8 100 miel na gruby proszek 4
23. orzeszki ziemne 3 100 miel na gruby proszek 6
24. pastylki miętowe 3-3.4 90 miel na gruby proszek 2.9
25. farba w proszku 1.5 120 3.5
26. glinka do wyrobu
ozdobnej ceramiki
2.5 160 pokrój na cienkie plastry 9
27. woda rzeczna 4 160 zamieszaj próbkę 20
28. lukier 5 130 20
29. rozpuszczalnik 2 155 zamieszaj próbkę 7.6
30. serek 6 140 zamieszaj próbkę
31. pasza 3-4 150 5.7
32. suszona fasola 3-4 105 zmiel 5
33. suszony groch 5-7 110 miel przez 10 sec 9.6
34. suszona marchewka 5.5-6 120 zmiel 3
35. suszone kurze odchody 4 140 8
36.
37. suszona kukurydza 5-7 110 zmiel próbkę 10
38. proszek szklany 8-10 160 5
39. balsam 0.01 145 9
40. balsam 1 130 8
41. orzechy laskowe 2.2 100 zmiel na gruby proszek 3.8
42. orzechy laskowe w
łupinach
2.6 100 zmiel na gruby proszek 4.5
43. dwuhydrat sody 1.6 160 12
44. kawa 2 150 8
45. kawa rozpuszczalna 5 zmieszaj próbkę 10
46. ziarna kawy 3.5-4 120 miel przez 1 min 8
47. kakao 2.5 105 4
48. kakao 6 zmieszaj próbkę 9
49. ziarna kakao 4-5 130 zmiel na proszek 7.8
50. wapień 12-14 160 5
51. suszone kawałki
ziemniaków
2.5-3.0 130 rozdziel zlepki 5.8
52. keczup 2 120 18
53. żel silikonowy 9.5 115 4.5
54. kwas silikonowy 1.5 zamieszaj 3
55. proszek węglowy 4 160 3.4
56. kreda naturalna 8 160 1.7
57. kreda syntetyczna 6 zmieszaj próbkę 4
58. cukier granulowany 3 90 2.8
1 podano wg Sartorius, Moisture Analyzers
59. rozpuszczalnik do żywic 2 160 zamieszaj 5.9
60. Produkt Waga
początkowa (g)
Temperatura
(0C)
Przygotowanie próbki Czas analizy (min)
61. lateks 1-2 160 5.2
62. lateks LE1 3-5 125 10.8
63. lateks LE2 3-5 125 9.4
64.
65. lateks O44 3-5 125 9.4
66. soczewica 4 135 miel próbkę przez 30 s 5.4
67. lessowa gleba 10-15 160 5.5
68. lessowa gleba 2.5 160 pokrój na małe kawałki 14.5
69. chude mleko 5 110 zamieszaj
70. mleko w proszku chude 4 90 5.5
71. serek 1.2 130 zamieszaj 8
72. krochmal kukurydziany 2 160 5.2
73. migdały z karmelem 3.5 80 zmiel na gruby proszek 4.8
74. migdały zwykłe 2.5 100 zmiel na gruby proszek 5.3
75. migdały 3 100 zmiel na gruby proszek 5.3
76. margaryna 2.2 160 4
77. margaryna 0.7 160 3.5
78. margaryna 0.7 160 5
79. materiał do wyrobu
cegieł
7 160 rozprowadź próbkę 20
80. mikronyl 7-8 60 8
81. mikronyl 8 80 5
82. mikronyl 8 80 5
83. mleko w proszku, chude 4.5 100 6.3
84. mleko w proszku, tłuste 4.5 100 5.5
85. serwatka 5 110 zamieszaj
86. koncentrat serwatki 2-3 90 10
87. ser mozarella 1.5 160 11.1
88. batony multi-witamin 3-3.4 115 pokr na gruby proszek 3.3
89. zeolit 3 160
90. zeolit 3 160
91. naturalny lateks 1.4 160 zamieszaj próbkę 5.3
92. czekolada 2.5 103 10
93. pasta 0.55 160 5
94. konc. soku pomar 2-3 115 zamieszaj próbkę 13
95. Ultramid B3WG5 10 60 10
96. Ultramid A3WG7 10 80 10
97. Crastin SK645FR 10 80 10
98. Makrolon 10-12 80 15
99. Babyblend T65 MN 9-11 80 10
100. pleksiglas 6N 10 70 10
101. polipropylen 13 130 9
102. polipropylen 3.3 120 2.2
103. polistyrynowy roztwór 2-2.5 120 8.7
104. POM C9021 10 80 10
105. polistyren 168 N 10 80 10
106. puryna 2 105 wymieszaj próbkę 3.8
107. serek 1 140 zamieszaj próbkę 7
108. serek 20% 2 zamieszaj próbkę 12
109. serek tłusty 1.2 130 zamieszaj próbkę 8
110. piasek kwarcowy 10-14 160 1.9
111. ser raklet 1.5 160 14.4
112. ziarna olejowe 3-4 90 miel przez 1 min 7.4
113. ryż 3.5 105 miel przez 30 s 12.5
114. retentyna 5 110 zamieszaj próbkę 0.04
115. żyto 4.5 150 zmiel 11.5
116. buraki 4.5 150 zmiel 8.6
117. buraki 4.5 150 zmiel 8.9
118. buraki 4.5 150 zmiel 9.1
119. buraki 4.5 150 zmiel 8.5
120. paluszki 3-4 75 zmiel na proszek 4.5
121. ser przetworzony 1.5 70 porwij folie aluminiową,
wyzeruj
15
122. czekolada 2.5 103 pokrój na kawałki 10
123. mielona czekolada 2-3 90 10
124. pasza dla świń 4-5 160 zamieszaj 21
125. słonina 0.7 160 3.5
126. słonina 0.8 160 3.5
127. mydło 3 120 odszczyp kawałki 6
128. musztarda 2.5-3 80 19
129. Produkt Waga
początkowa (g)
Temperatura
(0C)
Przygotowanie próbki Czas analizy (min)
130. ziarna sezamu 3 130 8
131. mąka sojowa 4.6 95 4.9
132. mileony słonecznik 3-3.5 100 miel przez 2 min 4
133.
134. pochodne krochmalu 2.5 150 12.3
135. klej krochmalowy 1.5 100 zamieszaj 8.9
136. ser topiony 2.5-2.8 160 4.5
137. tytoń 1.5 100 podrzyj na kawałki 16
138. pasta 1.5 120 8
139. materiał tekstylny 0.8-1.2 85 oddziel włókna 3.6
140. teofilina 1.5 130 1.9
141. granulowany PUR 15-18 80 18
142. granulowany PUR 20 80 10
143. toner 3-4 40
144. suche drożdże 150-160 pokrusz
145. pełne mleko 5 110 zamieszaj
146. orzechy włoskie 2.8 100 zmiel na gruby proszek 5.6
147. detergent 2 160 12
148. mąka pszenna 6 130
149. płatki pszenne 4 150 zmiel 7.3
150. woda do mąki 2-3 90 10
151. sztuczna flak 0.2 150 3.5
152. sztuczny flak 0.2 160 3.5
153. naturalny flak 0.7 160 14
154. masa celulozowa 2.5 130 podrzyj na kawałki 4.5
155. buraki cukrowe 2 110
156. buraki cukrowe 2 130 zmieszaj z wodą w
stosunku 1:2